Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij https://www.kinisisprogen.com (hierna Website genoemd), de website van Total Health Solutions SA (hierna de Vennootschap genoemd). Hierbij willen we u informeren dat uw toegang tot deze website afhankelijk is van de aanvaarding en naleving van de voorwaarden, bepalingen, verklaringen en disclaimers die hierin en ergens anders op de website staan (gezamenlijk “Gebruiksvoorwaarden” genoemd). Door de website te gebruiken, te navigeren en/of door te gaan met het bezoeken van de website, wordt aangenomen dat u de gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Anders, de website s.v.p. niet gebruiken. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elke tijdstip de boven vermelde Gebruiksvoorwaarden te veranderen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn onmiddellijk van kracht en zijn geldig totdat ze door het Bedrijf worden ingetrokken. Het bedrijf kan deze overeenkomst en uw toegang tot de Website te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen. In geval van beëindiging heeft u geen toestemming meer voor toegang tot de Website. Alle beperkingen, disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen die in de Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet blijven na beëindiging van kracht.

Het bedrijf biedt voedingssupplementen zonder recept aan.

U mag een Website op geen enkele manier of voor enig doel gebruiken als dat:

A. illegaal is of op enigerlei wijze de rechten van het bedrijf schendt, of
B. door de Gebruiksvoorwaarden verboden wordt. De Website is beschikbaar en mag alleen worden gebruikt door personen die wettelijk volledig handelingsbevoegd worden geacht volgens de wet waaraan ze zijn onderworpen. Deze Website is bedoeld voor volwassenen van 18 jaar en ouder.

Overtreding van de voorwaarden hierin kan resulteren in een verplichting van de gebruiker/bezoeker om een vergoeding te betalen. De gebruiker stemt ermee in om Total Health Solutions, haar werknemers, leidinggevenden, agenten, partners en leveranciers te verdedigen en te beschermen tegen enig verlies, kosten, verliezen of andere uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die kunnen voortvloeien uit een schending van de voorwaarden hiervan door de gebruiker.

Auteursrechten
Alle informatie, teksten, materialen, afbeeldingen en advertenties op deze Website (hierna “Inhoud” genoemd) zijn het intellectuele eigendom van Total Health Solutions, haar leveranciers en/of licentiegevers, tenzij dit anders is bepaald op de Website. De inhoud wordt beschermd door de Griekse en internationale auteursrechtwetgeving. Ongeautoriseerd gebruik van de Inhoud kan in strijd zijn met deze wet. U mag het materiaal downloaden en bekijken voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, zolang de Inhoud intact en in exact dezelfde vorm blijft als zij op de website verschijnt (inclusief logo’s, handelsmerken en andere eigendomsvermeldingen). Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld, mag niets hierin als het verlenen van een licentie of recht op enig auteursrecht van Total Health Solutions worden geïnterpreteerd.

Hierbij verleent Total Health Solutions u toestemming om materiaal op deze Website te downloaden en te bekijken, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat elke kopie van deze inhoud die u reproduceert nog steeds alle eigendomsverklaringen bevat – intellectueel en niet-intellectueel – evenals elke disclaimer die daarin en op deze Website is opgenomen. In het bijzonder:

U mag het materiaal alleen reproduceren om persoonlijke informatie aan derden te verstrekken, op voorwaarde dat u:

(j) i) aangeeft dat de bron van het materiaal de Website www.kinisisprogen.com was, de bron en het adres van de site moeten ook in de kopie van het materiaal worden opgenomen, en
(ii) de derde partij meedeelt dat deze voorwaarden ook op hem/haar van toepassing zijn en dat hij/zij hieraan moet voldoen.
Deze licentie staat de opname van het materiaal of een deel daarvan in enig ander werk of publicatie, in gedrukte, elektronische of andere vorm, niet toe. In het bijzonder (maar zonder beperkingen) is het verspreiden of kopiëren van de website www.kinisisprogen.com voor commerciële doeleinden verboden.
Niets hierin mag impliciet of op enige andere manier worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of een octrooi, of een recht met betrekking tot een octrooi, handelsmerk of ander recht, van Total Health Solutions of een derde partij. Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk vermeld, mag niets in dit document als het verlenen van een licentie worden opgevat.
.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid
Deze Website is ontwikkeld als een dienst geleverd door Total Health Solutions. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de inhoud van deze website niet continu wordt bijgewerkt. Niets op deze website mag worden opgevat als het verstrekken van advies of aanmoediging, of als basis voor een beslissing, handeling of nalatigheid. Total Health Solutions A.E. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geldigheid, actualiteit en het gebruik van de informatie op deze website, of het bijwerken ervan. Dit materiaal wordt geleverd “zoals het is”, zonder enige garantie of belofte van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete (wettelijke) garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. De bezoeker aanvaardt alle risico’s die kunnen voortvloeien uit het gebruik van en de toegang tot de website. In het bijzonder zijn noch Total Health Solutions SA, noch enige andere partij die mogelijk heeft deelgenomen aan de creatie, het ontwerp of de openbare toegang van deze Website, aansprakelijk voor enige schade van de gebruiker/bezoeker, met inbegrip van enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bijkomende of onopzettelijke of andere schade of gederfde winst, die het gevolg kan zijn van toegang tot, gebruik, of het onvermogen om toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van de website, of de inhoud ervan, of schade veroorzaakt door een fout, handeling, of weglating in de inhoud ervan, zelfs door lichte nalatigheid van een werknemer of vertegenwoordiger van Total Health Solutions SA. Deze disclaimer omvat ook het veroorzaken van enige schade of verlies van winst uit elke overdracht van een virus op de elektronische apparaten van de gebruiker/bezoeker.

Total Health Solutions SA wijst, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid af. De wetgeving, algemeen of specifiek, kan rechten en claims in ons voordeel verschaffen met betrekking tot de levering van producten of diensten door Total Health Solutions SA op de Website, die niet uitgesloten, beperkt of anderszins gewijzigd mogen worden (hierna de “Verleende Rechten” te noemen). Total Health Solutions SA sluit geen Voorwaardelijke Rechten uit, maar sluit alle andere voorwaarden of impliciete garanties uit die voortvloeien uit de regelgeving, wetten of andere bepalingen. Bovendien garandeert Total Health Solutions SA niet dat de Website foutloos zal werken, of dat de website of haar diensten worden aangeboden zonder de kans door computervirussen te worden geïnfecteerd.

Total Health Solutions SA wijst, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid af. De wetgeving, algemeen of specifiek, kan rechten en claims in ons voordeel verschaffen met betrekking tot de levering van producten of diensten door Total Health Solutions SA op de Website, die niet uitgesloten, beperkt of anderszins gewijzigd mogen worden (hierna de “Verleende Rechten” te noemen). Total Health Solutions SA sluit geen Voorwaardelijke Rechten uit, maar sluit alle andere voorwaarden of impliciete garanties uit die voortvloeien uit de regelgeving, wetten of andere bepalingen. Bovendien garandeert Total Health Solutions SA niet dat de Website foutloos zal werken, of dat de website of haar diensten worden aangeboden zonder de kans door computervirussen te worden geïnfecteerd.

Niets op deze Website mag worden opgevat of geïnterpreteerd als een uitnodiging of aanbod om te investeren of te handelen in effecten van Total Health Solutions SA. In het bijzonder kunnen de feitelijke resultaten en ontwikkelingen aanzienlijk verschillen van eventuele voorspellingen, meningen, of verwachtingen die op deze website worden geuit, of enige conclusies die u daaruit kunt trekken.

Rapportage van ongewenste voorvallen
Indien u bijwerkingen wilt melden, bel dan +30.2130081013 of neem contact op met de Nationale Griekse Organisatie voor Medicijnen (EOF).

Gezondheidstips

De Website is ontwikkeld als een service die wordt aangeboden door Total Health Solutions SA. Net als bij elke andere service, en ondanks het feit dat we er alles aan doen om de inhoud van deze website bij te werken, is deze van algemene aard en wordt deze mogelijk niet voortdurend bijgewerkt. Het Bedrijf geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of bruikbaarheid van deze Website. Het is belangrijk dat u op het advies van een zorgverlener vertrouwt over uw toestand. Niets op deze website mag worden opgevat als het verstrekken van advies of aanmoediging en mag geen basis vormen voor een beslissing of actie. Het is belangrijk dat u alleen advies inwint van een professionele arts over uw specifieke medische aandoening.